Urząd Gminy Starogard Gdański

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Dowody osobiste od 01.03.2015 roku

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

 1. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się wymienionych powyżej odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dowód osobisty wydaje:

 • właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
 • w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
 • jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

[Art. 45 ustawy]

 

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
Parter - Pokój nr 3

Opłaty:

od 01.01.2010 brak opłaty

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kurator.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 2. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 4. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Termin załatwienia sprawy:

 • do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku
 • w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe  wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach  co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia  wniosku.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie     od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności    do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny  lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu.

Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Nieważny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi bądź członkowi najbliższej rodziny zmarłego posiadacza dowodu osobistego, jeśli rodzina będzie chciała zachować unieważniony dokument.

Nowy wzór dowodu osobistego oraz wzory formularzy związane z wydawaniem i unieważnieniem dowodów osobistych zostały określone w projekcie rozporządzenia  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Z projektu rozporządzenia wynika również sposób postępowania przy wydaniu dowodu osobistego (w tym warunki jakie ma spełniać fotografia do dowodu osobistego) oraz jego utraty i unieważnienia.

Projekt tego rozporządzenia 30 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień.

Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z 6 sierpnia 2010 r.  o dowodach osobistych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, stąd konieczność wydania rozporządzenia zgodnego z jej treścią.

źródło: https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12254,Nowy-wzor-dowodu-osobistego.html

 

Obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (w tym również serii i numeru dowodu osobistego w przypadku jego wymiany) spoczywa wyłącznie na podatnikach podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego a także na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zgłoszenia takiego dokonuje się bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.


Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprzejmie informuje wszystkich obywateli, że z dniem 1 stycznia 2009 r uległy zmianie zasady unieważniania dowodów osobistych.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198. uszczegółowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384; Dz. U. z 2012 r. poz. 926).

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie czterech miesięcy) od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Jednocześnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni , zaś osoby zamieszkałe poza granicami kraju – w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów potwierdzających dokonanie takiej zmiany.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami dowód osobisty jest unieważniany

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 5. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Rejestracji danych w zakresie utraty obywatelstwa polskiego dokonuje:

- minister właściwy do spraw wewnętrznych – jeżeli postanowienie o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest przekazywane za pośrednictwem konsula;

- wojewoda – jeżeli postanowienie o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest przekazywane za jego pośrednictwem.

 

 • Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego 

  [Art.1 ust. 3 ustawy]

  Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  • od ukończenia 18 roku życia,
  • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

  Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje:

  • osobie będącej obywatelem polskim zamieszkującym poza granicami RP;
  • osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia (dokument jest wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna);
  • osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 rok życia (dokument jest wydawany na wniosek rodziców lub opiekunów).

  [Art. 34 ustawy
  ]

 • Dowód osobisty dla obywatela polskiego zamieszkującego poza granicami RP

    

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

  Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego.

  Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP, czy pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju
  .

Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym

 

więcej o Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), w dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

 1. nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
 2. imiona rodziców;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;
 5. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
 6. numer PESEL;
 7. nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;
 8. serię i numer dowodu osobistego,
 9. wizerunek twarzy i podpis posiadacza dokumentu,
 10. dane do odczytu maszynowego.

W przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się. W dowodzie osobistym nie zamieszcza się również podpisu osoby, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

 • Obowiązek wymiany dowodu osobistego i postępowanie w razie utraty dowodu osobistego

  Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.
  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie;
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

   

  Postępowanie w razie utraty, zwrotu lub znalezienia dowodu osobistego

  Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Ponadto osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich przebywających stale za granicą.

  Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej. Konsul przekazuje dowód osobisty zwrócony przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie, do wystawcy dowodu osobistego natomiast niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zwróconego dowodu osobistego, konsul przekazuje do wystawcy dowodu osobistego powiadomienie o jego zwrocie.

  W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Jednakże osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić o utracie dowodu osobistego najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, w celu jego unieważnienia


 • Termin ważności dowodu osobistego 

  Dowód osobisty jest ważny:

  • 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
  • 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
  • na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

  [Art. 36 ustawy
  ]


 

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2009 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 7409
13 stycznia 2015 11:59 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2015 11:55 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2015 11:55 (Damian Plewako) - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl