Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla ZUOK Stary Las

PPN.6220.11.2017.2018.MA Starogard Gdański, 12.06.2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno...

Obwieszczenie o budowie dwutorowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV ll,raz z 7 słupami

W załączeniu skan zawiadomienia Starosty Starogardzkiego z dnia 24.05.2018 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji środowiskowej

PPN.6220.11.2018.MA Starogard Gdański, 21.05.2018 r. OBWIESZCZENIE o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Konsultacje społeczne na tamat projektu modernizacji linii kolejowych PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany