Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. Adaptacja świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 87655 - 2017 z dnia 2017-05-24 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 508333-N-2017 Data: 16/05/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Ogłoszenie na wykonanie modernizacji ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański: „Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców, dla postępowania (usługa) pn. " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Gmina Starogard Gdański udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania pn." Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12" . Odpowiedzi w załączniku. Wójt...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Nr ref. RGM.271.10.2017.AS

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR RGM.271.10.2017.AS Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający upoważniony...

Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr3 i części nr 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.04.2017 r.

Starogard Gdański, 2017-05-22 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 3 I DLA CZĘŚCI NR 4 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych w trybie przetargu nieograniczonego...

Ogłoszenie II o zamówieniu na opracowanie i projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański: „ Opracowanie projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o zamówieniu , usługa, na " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Ogłoszenie nr 514119-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Gmina Starogard Gdański: Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania przetargowego na "Opracowanie projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie".

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 507181-N 2017 z 12.05.2017 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetergu nieograniczonym na „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce nr ogłoszenia 69896-2017

GKI 7011.8.5.2017. MF Starogard Gdański 16.05.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 69896 - 2017 z dnia 20.04.2017r. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel....

Ogłoszenie o zamówieniu:Adaptacja świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej

Ogłoszenie nr 508333-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Starogard Gdański: Adaptacji świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zatrzymaj banner przewijany