Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego nr RGM.271.4.2017.AS „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym”

Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański zamieszcza odpowiedż na pytanie Wykonawcy, ws. przetargu nieograniczonego nr RGM.271.4.2017.AS na„Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjów w zamówieniu wspólnym”. Pytanie Wykonawcy: Dotyczy Części 1:Wyjazd...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 42247 z dnia 13.03.2017r pn. "Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rokocinie"

Gmina Starogard Gdański informuje o wprowadzeniu zmian w pkt II.4) ogłoszenia o zamówieniu nr 42247 na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rokocinie". Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Dla oszacowania kosztów malowania wszystkich pomieszczeń szkoły , Zamawiający załącza pomocniczo dodatkowy przedmiar robót. Wójt...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 41855 z dnia 13.03.2017r pn."Adaptacja przedszkola w Kokoszkowach"

Gmina Starogard Gdański informuje o zmianie w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu nr 41855 na "Adaptację przedszkola w Kokoszkowach" Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Wójt Gminy Stanisław Połom

Ogłoszenie o zamówieniu, usługa, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. : „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugstarogard.pl Ogłoszenie nr 48206 - 2017 z dnia 2017-03-21 r. Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem : " Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr RGM.271.4.2017.AS na „Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym”

Ogłoszenie nr 47389 - 2017 z dnia 2017-03-20 r. Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

GKI.7013.29.21.1. Starogard Gdański dnia 20.03.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 20.03.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 29958-2017...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd.

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ,poz.2164 z póż. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 37927-2017 z dnia 07.03.2017 r. pn. „Zakup energii...

Odpowiedzi nr 3 dla postępowania pn. „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Gmina Starogard Gdański w załączniku udziela wyjaśnień nr 3 treści SIWZ oraz załącza zdjęcia z terenu. Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 29958-2017 z dnia 22-02-2017 - Starogard Gdański Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, zawartego w projekcie budowlano - wykonawczym pn. „ Budowa ścieżki...

Odpowiedzi nr 2 dla postępowania pn. „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 29958-2017 z dnia 22-02-2017 - Starogard Gdański Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, zawartego w projekcie budowlano - wykonawczym pn. „ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, małej architektury, oświetlenia i parkingu ”, tj.... Termin składania ofert/wniosków:...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rokocinie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”. Przedsięwzięcie jest finansowane z programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany